Kategori: Yargı Organları

İdare Hukuku Çalışma Alanları

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için …

Anayasa Mahkemesinin Temel Görevi

Anayasa Mahkemesi’nin temel görevi, yasama organının kimi işlemlerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemektir. 1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre, “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler”. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinde Anayasa’da belirtilen biçim kurallarına uyulup uyulmadığı bakımından …

Danıştay Kanunu

Kanun Numarası                                  : 2575 Kabul Tarihi                                           : 6.1.1982 Yayımlandığı Resmi Gazete               : Tarih: 20.1.1982  Sayı: 17580 Yayımlandığı Düstur                            : Tertip: 5  Cilt: 21, Sayfa: 119 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Danıştay Madde 1 Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Bağımsızlık …

Yargıtay Kanunu

Kanun Numarası                               : 2797 Kabul Tarihi                                      : 04/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi  : 08/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı  : 17953     BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ YARGITAY:  Madde 1 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme …
×