İdare Hukuku Çalışma Alanları

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için …

İş Hukuku ve Kapsama Alanı

İş Hukuku Nedir? İş hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Toplum hayatında, konusu insan faaliyeti olan pek çok ilişkiden söz edilmek imkanı varsa da; İş hukuku yalnız hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Kısaca, söz …

İcra ve İflas Hukuku Nedir

Kapsam Büromuzda yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır. Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi …

Şirketlere Hukuk Danışmanlığı

Avukatın, müvekkillerini, mahkemelerde savunma görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillere görüş bildirme, başka bir deyimle, ‘danışmanlık’ görevi vardır. Danışma, iş sahibinin, hukuksal sorunu konusunda, ücret karşılığında, baroda kayıtlı avukatın yazılı veya sözlü düşüncesini almasıdır. Uygulamada yazılı danışmaya mütalaa, sözlü danışmaya ise istişare denmektedir. …

İşçi – İşveren Hakkında Mahkeme Kararları

İşçi ve işveren arasında zaman zaman yaşanan sıkıntıları soru/cevap olarak derledik. Bu derlemelerde mahkeme kararlarını da ön plana çıkardık. İnşallah işçi arkadaşlara ve işverenlere faydalı olabilmişizdir. 1.Toplu İşten çıkarmalarda mahkeme kararları nelerdir? İşletmeniz zarar ediyor; küçülme kararı aldınız. Personel sayınızı azaltmak amacıyla, toplu işten çıkarma …

Anayasa Mahkemesinin Temel Görevi

Anayasa Mahkemesi’nin temel görevi, yasama organının kimi işlemlerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemektir. 1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre, “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler”. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinde Anayasa’da belirtilen biçim kurallarına uyulup uyulmadığı bakımından …

Danıştay Kanunu

Kanun Numarası                                  : 2575 Kabul Tarihi                                           : 6.1.1982 Yayımlandığı Resmi Gazete               : Tarih: 20.1.1982  Sayı: 17580 Yayımlandığı Düstur                            : Tertip: 5  Cilt: 21, Sayfa: 119 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Danıştay Madde 1 Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Bağımsızlık …

İş Güvencesi ve İşe İade Davalarında Hukuki Süreç

İş Güvencesi Tanımı İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan işçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, işçinin iş güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır. İşe iade davası, işçinin korunmasını sağlaması …

Yargıtay Kanunu

Kanun Numarası                               : 2797 Kabul Tarihi                                      : 04/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi  : 08/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı  : 17953     BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ YARGITAY:  Madde 1 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme …
×